MENU

Overstappen havo 5 naar vwo 5

Aan leerlingen, die overstappen van 5 havo naar 5 vwo worden toelatingseisen gesteld met betrekking tot:

1. het behaalde havodiploma;

2. de behaalde resultaten in 4 en 5 havo en/of advisering vanuit de school;

3. het gevolgde profiel en de gekozen vakken op de havo in relatie met de profielkeuze binnen het vwo.

 

Ad 1: Een havoleerling is toelaatbaar tot 5 vwo als hij/zij een havodiploma heeft behaald én als het gemiddelde van de eindcijfers van alle gevolgde vakken op de havo een 7,0 of hoger is. Is dit gemiddelde lager dan een 7,0, dan is de leerling alleen toelaatbaar tot 5 vwo als het advies van de vakdocenten havo-5 met betrekking tot de overstap van 5 havo naar 5 vwo positief is.


Ad 2:De teamleider havo/vwo  bovenbouw neemt een beslissing over toelating op grond van:

1.het advies van de huidige havo-leraren met betrekking tot de overstap 5 havo – 5 vwo op grond van cijfers en door de leerling verworven competenties;

2.het resultaat van het intakegesprek dat gevoerd is door de teamleider havo/vwo-bovenbouw en de decaan havo/vwo.

 

Uitgangspunt bij advisering is dat de leerling capabel is om in twee jaren het vwo-diploma te halen, dus: de leerling weet eventuele achterstanden in te lopen, kan zich de manier van werken op de vwo eigen maken en is in staat het gekozen vwo-programma met een diploma af te sluiten in die twee jaren.

Na toelating heeft de leerling dezelfde verblijfsduurrechten als een leerling die zonder doubleren doorstroomt vanuit 4 vwo.

Ad 3: Een leerling die van 5 havo naar 5 vwo gaat dient bij zijn/haar profielkeuze te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de profielkeuze vwo, dat wil zeggen  dat de leerling wiskunde in zijn/haar pakket heeft én een 2e moderne vreemde taal.

Op het vwo dient, naast de vakken die een leerling op de havo volgde, een achtste vak gevolgd te worden. Mogelijke achterstanden voor dat achtste vak wordt een leerling verwacht zelfstandig weg te werken. In het intakegesprek zal naar de invulling hiervan specifiek gevraagd worden. Wat het vak rekenen betreft: rekenen dient in havo-5 met tenminste het eindcijfer 6 te zijn afgerond.

Procedure en tijdpad
De decaan van de afleverende afdeling is regievoerder en coördinator van de procedure:

1.Een havoleerling die wil doorstromen naar 5 vwo meldt zich schriftelijk aan bij de decaan havo/vwo via een aanmeldingsformulier, zo mogelijk in april van leerjaar havo-4 en uiterlijk aan het begin van het schooljaar havo-5 zodat deficiënties tijdig kunnen worden weggewerkt.

 

2.Vóór de bespreking van de schoolexamenresultaten in maart of april laat de leerling aan de decaan havo/vwo weten of de leerling het verzoek tot overstap naar 5 vwo handhaaft en welk(e) vak(ken) de leerling in de vrije ruimte wenst te volgen. In die bespreking geven van de huidige havo-leraren hun advies met betrekking tot de overstap 5 havo – 5 vwo op grond van cijfers en door de leerling verworven competenties.

 

3.In april nodigt de decaan van de  decaan havo/vwo de leerling uit voor een intakegesprek.

4.Na afloop van het intake gesprek met de teamleider havo/vwo bovenbouw en de decaan havo/vwo deelt de teamleider havo/vwo bovenbouw het resultaat mee aan:

1.de leerling die wil overstappen;

2.de ouders van de leerling die wil overstappen;

Voor leerlingen die zich na januari of zelfs na april aanmelden voor de overstap 5 havo – 5 vwo wordt zoveel mogelijk dezelfde procedure gevolgd, als het ware ‘met terugwerkende kracht’.

Toelating: De teamleider havo/vwo bovenbouw beslist over de toelating tot 5 vwo, liefst voordat de leerling aan het ce havo begint. Bij de toelating stelt de teamleider havo/vwo bovenbouw ook de vrijstellingen  - zie onder - van een leerling vast.

Instroomcijfers: Voor alle vakken die in vwo 4 één of meerdere schoolexamens hebben afgenomen en volgens PTA ook in 5 en/of 6 vwo schoolexamens afnemen, wordt voor een overstappende havo 5 leerling een instroomcijfer vastgesteld.

Door het vaststellen van dit instroomcijfer kan de verplichting vervallen om leerstofonderdelen uit 4 vwo in te halen. Instroomcijfers kunnen op drie manieren worden vastgesteld:

1.Het instroomcijfer voor een vak is gelijk aan het SE-eindcijfer voor dat vak op havo.

2.Het instroomcijfer is een (gewogen) gemiddelde van het SE-eindcijfer havo en een beoordeling van nader omschreven inhaalwerk.

3.Het instroomcijfer is een (gewogen) gemiddelde van het SE-eindcijfer havo en SE-werk van 4 vwo dat dient te worden ingehaald.

 

Bezwaarprocedure: Tegen het besluit van de teamleider HAVO-VWO bovenbouw kan bezwaar worden gemaakt. Dat bezwaar wordt binnen 14 dagen, na bekend worden van het toelatingsbesluit, schriftelijk worden ingediend bij de directeur Vechtdal College Ommen. Binnen een week volgt een uitspraak.

 

Beroepsprocedure: Tegen het besluit dat wordt genomen door de directeur is geen beroep mogelijk.

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.