MENU

Bevordering en determinatie

Aan het einde van het schooljaar wil je natuurlijk graag over naar het volgende leerjaar. Bevorderen noemen we dat. De school stelt zogenaamde regels vast voor het overgaan, de bevorderingsregelingen. In de bevorderingsregelingen staan afspraken over het vaststellen van rapportcijfers over een schoolperiode. De regeling houdt in dat je tekortpunten, die ontstaan door een vijf of lager, tot op zekere hoogte kan compenseren met een zeven of hoger.

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de overgangsnormen niet gewijzigd ten opzichte van het schooljaar 2018-2019: 180901-Overgangsnormen Vechtdal College 2018-2019.pdf

ALGEMENE REGELS

 1. Nimmer dienen regels te ontaarden in zogenaamde wetten van Meden en Perzen.
 2. Aan het einde van de cursus wordt door de docentenvergadering bepaald welke leerlingen kunnen worden bevorderd. In principe zijn de bevorderingsnormen bepalend.
 3. Als de vergadering in meerderheid van mening is dat van de overgangsregels moet worden afgeweken (om een leerling alsnog te bevorderen) dan wordt hiertoe een (met argumenten omkleed) verzoek ingediend bij de directie. De directie beslist binnen 1 werkdag over dit verzoek.
 4. Een leerling mag niet voor de derde maal het onderwijs in dezelfde klas volgen, tenzij de directie daartoe speciale toestemming geeft. De docentenvergadering kan besluiten een verzoek hiertoe in te dienen. Dit dient gemotiveerd te gebeuren.
 5. Bij alle zogenaamde bespreeksituaties en bij alle leerlingen, die volgens de normen moeten worden afgewezen, wordt de mogelijkheid van gerichte bevordering naar een andere afdeling van de school overwogen. Een dergelijk advies is dan bindend. De ouders hebben evenwel altijd het recht te kiezen voor doubleren (met uitzondering van gevallen genoemd onder regel 3 en 4).
 6. In de regels voor het bevorderen aan het einde van het schooljaar wordt gewerkt met tekort­punten en compensatiepun­ten.
 7. De compensatieregeling houdt in dat een leerling tekortpunten die ontstaan door één of meer onvoldoende vakken, tot een bepaalde hoogte, kan compenseren.
 8. Tekortpunten zijn afhankelijk van de zwaarte van de onvoldoendes: een vijf komt overeen met één tekortpunt; een vier komt overeen met twee tekortpunten; een drie of lager komt overeen met drie tekortpunten.
 9. Vanuit het laatste aandachtspunt ligt het voor de hand om bij de becijfering te streven naar een situatie dat er op het rapport niet lager dan een drie wordt gegaan.
 10. Bij de bepaling van het aantal tekortpunten tellen alle vakken mee.
 11. Compensatiepunten worden verkregen door ieder cijfer zeven of hoger, waarbij elk cijfer zeven of hoger één compensatiepunt oplevert. Bij de bepaling van de compensatie wordt uitsluitend uitgegaan van de vakken met een centraal examen binnen het Vechtdal College Ommen.