MENU

Veel gestelde vragen

1. Waar vind ik een lijst met activiteiten die georganiseerd worden voor leerlingen van groep 8 en hun ouders?

De lijst met activiteiten is te vinden op onze website https://om.vechtdalcollege.nl/NaarhetVC/Voorlichting.aspx. Hierop staan de activiteiten die georganiseerd worden in de maanden januari tot en met maart 2021.

 

2. Hoe ziet het onderwijsaanbod van het Vechtdal College Ommen eruit?

Het Vechtdal College Ommen is een school waar ALLE leerwegen onder het zelfde dak worden aangeboden. Voor de school, maar zeker ook voor de leerlingen is dat een groot voordeel. Vriendjes en vriendinnetjes gaan meestal naar dezelfde school en wanneer er een overstap noodzakelijk is naar een andere leerweg, blijft hij/zij gewoon bij ons op school.

We kennen en praktische route en een theoretische route. De naam 'praktische route' geeft aan dat er voor deze leerlingen veel praktisch leren op het programma staat. Dat betekent veel doen en ontdekken. Deze route bereidt leerlingen voor op het beroepsonderwijs. We kennen de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg (leerroute Dienstverlening en leerroute Techniek). 

De naam 'theoretische route' geeft aan dat hier meer nadruk op de theorie ligt. We kennen de volgende theoretische leerwegen: vmbo-theoretisch, havo en vwo.   

 

3. Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb over de aanmelding van leerlingen bij het Vechtdal College?

Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 verloopt de aanmelding via de basisschool. Via de groepsleerkracht ontvangen de ouders een aanmeldingsformulier. Een deel van dit formulier moet ingevuld worden door de ouders, het andere deel wordt ingevuld door de groepsleerkracht. De aanmeldingsformulieren moeten voor vrijdag 12 maart a.s. ingeleverd worden bij het Vechtdal College. 
Het Vechtdal College werkt met toelatingscriteria. De leerkracht van groep 8 is daarvan op de hoogte en kan de ouders daarover meer informatie geven. Natuurlijk kunnen ouders ook zelf contact opnemen met de school.

Ouders van leerlingen van de overige leerjaren (leerjaren 2 tot en met 6) kunnen contact opnemen met de school (0529-408330). Deze leerlingen krijgen een intakegesprek met de teamleider of decaan en het is voor deze leerlingen mogelijk om een dag mee te lopen.


4. Wordt er rekening gehouden met het indelen van klassen en de woonplaats van de leerlingen?

Leerlingen die uit een andere plaats dan Ommen komen en hetzelfde advies van de basisschool ontvangen, worden in dezelfde klas geplaatst. De reden is dat leerlingen minder alleen hoeven te fietsen van en naar school.

 

5. PlusPunt, wat houdt dat in?

PlusPunt is een vaste plek op school waar leerlingen die extra hulp nodig hebben, kunnen worden opgevangen en begeleid. Deze leerlingen zijn bezig met hun reguliere schoolwerk, hebben gesprekken met hun begeleider, worden begeleid met plannen en aanleren van leerstrategieën. Er worden vaardigheden aangeleerd waardoor de leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Het doel van de begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerlingen. Voor extra informatie kunt u een mailtje sturen naar mw. F. Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

 

6.  Welke ondersteuning biedt het Vechtdal College Ommen voor een leerling met dyslexie? 

Dyslectische leerlingen bieden we extra begeleiding. Al aan het begin van het eerste leerjaar zijn er testen om de diagnose ‘dyslexie’ zo vroeg mogelijk te stellen. Daarna volgen steunlessen en het uitzetten van een individueel handelingsplan voor de leerling. Het gebruik van extra middelen (zoals bijvoorbeeld een laptop) of extra tijd bij toetsing behoort tot de mogelijkheden. Mw. S. van der Kamp (s.vdkamp@vechtdalcollege.nl) zorgt voor de coördinatie van dit belangrijke onderdeel van onze zorg.


7. Wat zijn de schooltijden voor de leerlingen?

De eerste les begint 's morgens om 0810 uur en duurt 50 minuten. De lessen gaan door tot 15.40 uur (acht lesuren op een dag). Er is een ochtendpauze van 20 minuten en tussen de middag hebben de leerlingen een pauze van 12.40 tot 13.10 uur. Het rooster kan per dag verschillen. Leerlingen kunnen hun agenda zien in het leerlingadministratieprogramma Magister.


8. Hoe kunnen ouders de resultaten van hun kind volgen?

Via de app “Magister” is het mogelijk om de resultaten van uw zoon/dochter op de voet te volgen. U krijgt daarvoor aan het begin van de schoolcarrière eigen inloggegevens.  In de Magisterapp  staat informatie over het rooster, huiswerk, toetsen en cijfers. U wordt via Magister ook uitgenodigd voor 10-minutengesprekken en informatieavonden.