MENU

Schoolkosten / Vrijwillige ouderbijdrage

 

Hieronder geven we een toelichting over de schoolkosten. We wijzen u er op dat de schoolkosten vrijwillig zijn, dus niet verplicht.

Wij vragen een financiële bijdrage van ouders voor een aantal kosten in de school: de schoolkosten. Schoolkosten zijn vrijwillig, maar wij stellen uw bijdrage zeer op prijs, omdat de school met uw bijdrage een gevarieerd programma van activiteiten kan blijven samenstellen, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar leerplezier op onze school.
De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

 

Betaalwijze schoolkosten

Voor de elektronische inning van ouderbijdragen en kosten als deelname aan excursies maakt het Vechtdal College gebruik van WIS Collect. Ouders ontvangen een mail met daarin een link naar het webadres: https://vechtdalcollege.wiscollect.nl. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u aangeven of en hoe u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via IDEAL of  via een overboeking). Betaling in termijnen is in beide gevallen mogelijk.

Na het maken van een keuze krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij IDEAL, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken. We stellen uw medewerking bij deze betalingswijze van de ouderbijdrage op prijs. Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, dan kunt u contact opnemen met onze school, te weten met dhr. R. Renkema. Dit kan via: r.renkema@vechtdalcollege.nl

Specificatie schoolkosten

Een specificatie van de schoolkosten per leerjaar, per leerroute, is hieronder te downloaden.

Schoolkosten VC 2021-2022 Ommen.pdf

Toelichting op de schoolkosten

Algemene schoolkosten

Kluisjes

Om kleding en schoolspullen veilig op te bergen, stelt de school voor iedere leerling een kluisje beschikbaar.* De huur bedraagt € 2,50 per schooljaar. De borg € 5,– per jaar. Als er bij het inleveren van de sleutel geen beschadigingen worden geconstateerd, ontvangt de leerling de borg retour.

* Na de herfstvakantie krijgen alle leerlingen een kluisje op de eigen afdeling.

Verzekeringen
Of de school aansprakelijk is voor de schade, hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Ten eerste rust op de school de zorgplicht voor een veilige omgeving (bijvoorbeeld lokalen, schoolplein). Ten tweede bestaat er een zorgplicht voor de school als toezichthouder, bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport- en spelsituaties.

In het geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct toezicht kan worden gehouden. Een school of leraar kan dit altijd niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel)gedrag van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten is.

Hoe ver de zorgplicht van de school reikt en welke maatregelen de school moet nemen hangt af van de specifieke omstandigheden. Een aantal aandachtspunten voor het inschatten van de risico’s en de te nemen maatregelen: te verwachten risico’s bij de omstandigheid of activiteit; de dreiging van schade; de mogelijkheid en noodzakelijkheid om actie te ondernemen; het bestaan van een reële verhouding tussen de moeite en kosten van het ondernemen van actie.

Als de kans op schade toeneemt, is het raadzaam maatregelen te nemen om de (voorzienbare) schade te voorkomen. Tijdens sport- en spelsituaties geldt dat hoe groter het risico op ongevallen is, des te zwaardere eisen aan de zorgplicht van de school wordt gesteld. De school kan mogelijk niet alle schade voorkomen, maar dient aan te kunnen tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om aan de zorgplicht te hebben voldaan.

De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wij brengen de kosten bij u in rekening waardoor de risico’s voor u en uw kind financieel zijn afgedekt. 

 

Leerling-activiteiten

Naast de lesactiviteiten organiseert de school een aantal leerling-activiteiten. Te denken valt aan culturele activiteiten, sporttoernooien en sportdagen, vieringen, etc. Voor het organiseren van al deze activiteiten wordt een bijdrage gevraagd.

 

Extra kosten

  • Introductieweek (de eerste schoolweek)
  • Excursies etc.

Bij doorgang van de activiteit wordt u van te voren geïnformeerd. 

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.