MENU

Ouderbetrokkenheid

We vinden de contacten met ouders en leerlingen van groot belang. Niet alleen om hen  te informeren maar ook willen we heel graag dat zij meepraten, -denken en -beslissen. Dat kan bij ons op verschillende manieren.

Ommer Ouder Raad (OOR)

Deze raad bestaat uit een aantal ouders, die de belangen van leerlingen en ouders vertegenwoordigt. In de praktijk betekent dit dat ouders hier terecht kunnen met opmerkingen, aandachtspunten en vragen die niet direct met de inhoud van het onderwijs te maken hebben. De raad denkt over veel zaken mee en is een belangrijke gesprekspartner voor de leiding om het beleid te toetsen. Voorbeelden daarvan zijn: lesuitval, veiligheid, contact tussen docenten en leerlingen, signaleren van pesten en andere actuele zaken. De OOR vergadert zo’n zes keer per jaar. Verder organiseert de OOR jaarlijks een thema-avond voor ouders, met een actueel onderwerp.Voor vragen/opmerkingen of ideeën kunt u persoonlijk of via de mail contact opnemen. E-mail: oor-ommen@vechtdalcollege.nl.

Enquêtes en panels

In het kader van onze kwaliteitszorg worden elk jaar enquêtes gehouden onder ouders en leerlingen. De enquêtes leveren veel informatie op die we graag meenemen in onze plannen voor de dagelijkse schoolpraktijk.

De resultaten daarvan bespreken we in kleine groepen bijvoorbeeld in de Ommer Ouder Raad (OOR)  of tijdens de panelgesprekken. Voor het managementteam kunnen gegevens uit het kwaliteitsrapport aanleiding zijn het onder- wijs door te lichten en eventueel veranderingen aan te brengen.

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor inspraak, waarbinnen de diverse belangengroepen van de school, te weten ouders, leerlingen en medewerkers, vertegenwoordigd zijn.

Maandelijks vindt er overleg plaats tussen het college van bestuur en de voltallige medezeggenschapsraad over het gevoerde en nog te voeren beleid van de totale school. Via het jaarverslag legt de raad aan haar achterban en andere geïnteresseerden verantwoording af over haar functioneren. De MR heeft een eigen pagina op onze website. Via de link Informatie MR vindt u de meest recente informatie.

 

Op verschillende manieren willen we als school met u in contact blijven, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op school en de activiteiten van school. We maken daarbij gebruik van verschillende digitale media, om zo het milieu te sparen.

Nieuwsbrief

U ontvangt wekelijks van ons een nieuwsbrief via de e-mail. In de nieuwsbrief leest u over activiteiten en actualiteiten uit school. Ook vindt u hierin een agenda voor de komende week en uitnodigingen voor informatie-avonden en ouderavonden. De nieuwsbrief staat ook op onze website.

Oudercontactavonden

Twee keer per jaar (in december en in maart/april) gaan we graag persoonlijk met u in gesprek over de leerresultaten en de ontwikkeling van uw kind tijdens een 10-minuten-gesprek.

Magister

De studieresultaten  van uw kind kunt u volgen via ons administratiesysteem Magister. Daarvoor heeft u een inlogcode ontvangen bij de aanmelding van uw kind. Heeft u geen inlogcode meer? Neemt u dan even contact op met de administratie (tel: 0529 – 408330).

Afspraak maken

Wilt u een gesprek aanvragen met de teamleider, mentor of leerlingbegeleider van uw kind? We werken hier graag aan mee! Neemt u even contact op met de betreffende persoon.

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.