MENU

Financiën / zakelijke informatie

Tegemoetkoming studiekosten

Als uw belastbaar inkomen beneden een bepaald bedrag ligt, dan heeft u op basis van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten recht op een financiële bijdrage. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld en de overige studiekosten. Het is geen lening en niet belastingplichtig. Meer informatie vindt u in een brochure van de Informatie Beheer Groep (IBG). Deze brochure is te verkrijgen bij IBG (telefoon 050-5997755), de afdeling leerlingenadministratie  van onze school of via Internet:www.ib-groep.nl.

Schoolboeken

De schoolboeken en lesmaterialen worden gratis beschikbaar gesteld aan de leerlingen. De bestelling en levering van schoolboeken gaat via de firma Iddink. Ouders bestelling het boekenpakket online via de website van Iddink. De schoolboeken worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar thuis bezorgd. Ouders ontvangen voorafgaand aan de zomervakantie gegevens om in te kunnen loggen op de website van Iddink en de bestelling van het boekenpakket te plaatsen.

Betaalwijze schoolkosten

Voor de elektronische inning van ouderbijdragen en kosten als deelname aan excursies maakt het Vechtdal College gebruik van een digitale betaalomgeving. Ouders ontvangen een mail met daarin een link naar deze omgeving en inloggegevens. Wanneer u bent ingelogd, kunt u aangeven of en hoe u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via IDEAL of  via een overboeking). Betaling in termijnen is in beide gevallen mogelijk. 

Na het maken van een keuze krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij IDEAL, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken.
We stellen uw medewerking aan deze betalingswijze van de ouderbijdrage op prijs.

Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, dan kunt u contact opnemen met onze school, te weten met dhr. R. Renkema. Dit kan via: r.renkema@vechtdalcollege.nl

Specificatie schoolkosten per leerjaar

Bij aanvang van het schooljaar vragen wij uw schriftelijke instemming met de hoogte van de algemene schoolkosten. Hiertoe ontvangt u een specificatie van de algemene schoolkosten voor het betreffende leerjaar van uw zoon of dochter, met het verzoek tot ondertekening.

Meer over schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij stellen uw bijdrage op prijs, omdat de school met uw bijdrage een gevarieerd programma van activiteiten kan blijven samenstellen, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar leerplezier op onze school.

Kosten voor reizen/excursies/buitenschoolse activiteiten

Gedurende het schooljaar organiseren wij buitenschoolse activiteiten, reizen en excursies. Het aanbod verschilt per leerjaar en per leerweg. Ruim van tevoren ontvangt u van ons een deelnameformulier voor de betreffende excursie, reis of buitenschoolse activiteit.  U bent als ouders niet verplicht deze kosten te voldoen. Kiest u ervoor niet bij te dragen in de kosten voor reizen of excursies? Dan betekent dat, dat uw kind niet kan meedoen aan deze activiteit.

De school voorziet bij die situatie in een alternatief programma voor uw kind op school, waarmee de vastgestelde leerdoelen van de betreffende activiteit alsnog kunnen worden gerealiseerd.

Kosten voor aan te schaffen leermiddelen/werkkleding

Gedurende de schoolperiode moet uw kind mogelijk leermiddelen of werkkleding aanschaffen om een bepaald vak te kunnen volgen. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld werkkleding voor techniek en consumptief en materialen voor een vak als CKV. Welke leermiddelen/werkkleding aangeschaft moet worden, verschilt per leerjaar en per leerweg.

Wijze van betalen

In oktober ontvangt u een email over de wijze van betaling van de schoolkosten. Dit kan in twee termijnen worden voldaan.

Verzoeken om uitstel van betaling of ontheffing van een financiële verplichting ten opzichte van de school moet in september schriftelijk worden ingediend bij de directie van de school. Correspondentieadres: Postbus 15, 7730 AA  Ommen.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie of hebt u vragen over spreiding van betalingen, dan kunt u deze stellen aan onze administratie (telefoonnummer 0529-408330).

Privacyreglement

Wij houden op school gegevens bij van de leerlingen en hun gezinssituatie. We hebben die informatie nodig om de schoolvorderingen te volgen, om bij problemen te kunnen reageren en voor de begeleiding. U kunt er op rekenen dat we volgens de nieuwe AVG-wet zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Het privacyreglement van het Vechtdal College is te downloaden via de website van het Vechtdal College.

Verzekeringen

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Via de ongevallenverzekering zijn alle schoolmedewerkers (ook vrijwilligers) en leerlingen verzekerd. Als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt, dan verstrekt de verzekering een (beperkte) uitkering. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn ook gedeeltelijk mee verzekerd, als uw eigen verzekering geen dekking biedt. Bijvoorbeeld doordat u een hoog eigen risico heeft. Materiële schade (kapotte bril, fiets, enzovoort) wordt niet vergoed.

Bij buitenlandse reizen is het noodzakelijk dat u uw eigen ziektekostenverzekeraar hiervan op de hoogte stelt.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en alle medewerkers (bestuur, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van ‘onrechtmatig handelen’. Op twee punten leidt dit vaak tot misverstanden.

1. De school is niet zonder meer en op ieder moment aansprakelijk voor alles wat er tijdens school of onder verantwoordelijkheid van de school gebeurt. Veel mensen denken dat dit wel zo is. Het is een misverstand.

Onze school heeft pas de plicht om schade te vergoeden als er sprake is van fouten die je de school kunt verwijten. De school moet dus in gebreke zijn gebleven, schuldig zijn. Krijg je tijdens gymnastiek een bal tegen je bril, dan is de school daarvoor niet verantwoordelijk. Deze schade wordt niet door school vergoed.

2. Onze school is ook niet verantwoordelijk voor schade door ‘onrechtmatig handelen’ van leerlingen. De leerling (of de ouders, indien de leerling jonger is dan 14 jaar) is verantwoordelijk voor eigen doen en laten. Als de leerling tijdens schooluren of tijdens schoolactiviteiten op andere tijden of plaatsen schade veroorzaakt door eigen schuld, dan is deze daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk, dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Aansprakelijkheid

De ongevallenverzekering geeft een leerling de mogelijkheid op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor een bepaald bedrag.

Het komen en gaan naar en van school via de kortste route is verzekerd. Dat geldt ook voor geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk zijn verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.

Wijziging persoonlijke gegevens

Bij verhuizing of wijziging van gegevens van de burgerlijke stand willen wij graag van die wijzigingen op de hoogte gesteld worden. Wilt u die wijzigingen zo spoedig mogelijk aan de mentor en schooladministratie doorgeven?

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over iets of iemand binnen de school, neem dan contact op met de mentor of teamleider. Wilt u uw klacht niet aan deze personen kenbaar maken, dan kunt u bij onze officieel aangestelde interne vertrouwenspersonen terecht.

Is het volgens u of de vertrouwenspersoon nodig, dan kan hij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon: een maatschappelijk werker van Carinova.

Deze werkt onafhankelijk van de school en onder geheimhouding. Onze school heeft een eigen ‘Protocol voor de behandeling van klachten’. Hierin is een stappenplan opgenomen.

Het protocol staat op de website en is ook bij de interne vertrouwenspersonen verkrijgbaar.

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.